Zkratky, se kterými se pravděpodobně setkáte v pracovním světě.

AC - Assessment centrum. Je to v podstatě takový skupinový pohovor. Firma si pozve více uchazečů najednou. Uchazeči plní různé úkoly, při kterých jsou sledováni a hodnoceni potenciálním zaměstnavatelem. Assessment centrum může trvat dvě hodiny, ale i celý den.

CV - Curriculum vitae (latinsky „běh života“). Takto se dost často nazývá profesní životopis, který slouží jako takové první představení uchazeče. Pokud svým životopisem zaujmete, můžete být pozváni na pohovor. Když vám někdo řekne: „Pošlete prosím síví či sívíčko,“ tak to jednoduše znamená, ať zašlete váš životopis.

BOZP/PO – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci/požární ochrana. S touto zkratkou se bezpochyby setkáte hned první den, kdy nastoupíte do nového zaměstnání. Jedná se o školení, které bývá zakončeno ústním zkoušením nebo písemným testem. Tato školení jsou povinná ze zákona a pokud při nástupu jím neprojdete, buďte opatrní, kam jste to nastoupili. Obzvláště při manuální práci.

OSVČ – Osoba samostatně výdělečně činná. Jsou to osoby, které mají příjem z podnikání, případně z jiné samostatně výdělečné činnosti. Termín OSVČ je sice hodně zastaralý, ale přesto se stále dost používá.

IČO – Identifikační číslo. Každé osobně samostatně výdělečně činné je přiděleno živnostenským úřadem unikátní osmimístné číslo. V praxi se tak můžete setkat s otázkou: „Můžete pracovat na IČO?“ Je to v podstatě to samé, jako když se vás zeptají: „Můžete pracovat jako OSVČ.“

ÚP – Úřad práce ČR je správním úřadem s celostátní působností a je organizační složkou státu. ÚP ČR je tvořen generálním ředitelstvím, krajskými pobočkami a pobočkou pro hlavní město Prahu. Součástí krajských poboček jsou kontaktní pracoviště, kde se mimo jiné registrují lidé, kteří nemají aktuálně žádnou práci. Tomu, jak to na úřadech práce chodí, budeme později věnovat celý článek.

HPP – Hlavní pracovní poměr, který vzniká podepsáním pracovní smlouvy. Délka stanovené týdenní pracovní doby u hlavního pracovního poměru činí 40 hodin týdně. U zaměstnanců s vícesměnným nebo nepřetržitým pracovním režimem je to pak 37,5 hodin týdně. Se zaměstnavatelem se lze i dohodnout na kratší pracovní době. Například 30 hodin týdně.

DPP – Dohoda o provedení práce. Využívá se především při brigádách. U jednoho zaměstnavatele můžete na DPP odpracovat maximálně 300 hodin za rok.

DPČ – Dohoda o pracovní činnosti. Na jejím základě může zaměstnanec pro zaměstnavatele odpracovat maximálně polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Při 40-ti hodinovém pracovním týdnu to je tedy 20 hodin.

KPI - Key Performace Indicators, nejčastěji se překládá jako Klíčové ukazatele výkonnosti. Jednotlivce, oddělení nebo firmy. Když pak do firmy nastoupíte, můžete slyšet větu typu: „Představím Ti tvé KPI´s.“ Touto větou vám personalista nebo nadřízený sdělí, jaké budou vaše pracovní cíle, které mohou být vázané na finanční ohodnocení a jejich plnění vám tak může ovlivnit výši bonusu.

CRM - Customer Relationship Management. Do češtiny by se to dalo přeložit jako řízení vztahu se zákazníky. Při pohovoru se vám pak může stát, že uslyšíte větu: „Máme vlastní CRM.“ Což v podstatě znamená, že se vám firma chce pochlubit, že jejich IT oddělení vyvinulo vlastní databázi, která je na velmi dobré úrovni. I my se tím občas rády na pohovoru pochlubíme. 😊

GDPR - General Data Protection Regulation neboli Obecné nařízení na ochranu osobních údajů. Každá firma by měla mít k GDPR zpracované směrnice, se kterými vás při nástupu seznámí a budete mít možnost do nich nahlédnout.